1. Lăng Thị Chuyên                 Chức vụ     Tổ trưởng   

 

2. Nguyễn Thị Thu Nhuần        Chức vụ   Tổ phó